Από αριστερά διακρίνονται οι: Π. Πετρόπουλος, Π. Δέγλερης, Ι. Καρδαράς, Γ. Μπουρλετίδου, Γ. Σταματογιάννης (Πρόεδρος Δ.Σ.Π), Γ. Καραμιζάρης, N. Μπιλίρης