Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Αρχική Εθνική Σχολή Δικαστών

Σχέδιο Νόμου «Εθνική Σχολή Δικαστών και άλλες διατάξεις»

Τίθεται από σήμερα 8 Ιουλίου 2010 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο «Εθνική Σχολή Δικαστών και άλλες διατάξεις» . Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται η ριζική αναμόρφωση του ν. 3689/2008 για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας στην επιλογή των νέων δικαστικών λειτουργών και την αναβάθμιση της παρεχόμενη; σε αυτούς εκπαίδευση; και κατάρτισης.

Το σχέδιο νόμου αρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια, κατ' αντιστοιχία με εκείνα του ν. 3689/2008. Με τις ρυθμίσεις του πρώτου κεφαλαίου τροποποιείται η διοικητική οργάνωση της Σχολής, ώστε να επιτευχθεί το «άνοιγμα» προς την κοινωνία και να αποφευχθούν προβλήματα αδιαφάνεια ; κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Με το δεύτερο κεφάλαιο αναμορφώνονται πλήρως σι διατάξει; που αφορούν την επιλογή των εκπαιδευομένων και υιοθετούνται ρυθμίσεις που διασφαλίζουν το αδιάβλητο των εξετάσεων.

Στο τρίτο κεφάλαιο υιοθετούνται αλλαγές ως προς το περιεχόμενο της κατάρτιση; των νέων δικαστικών λειτουργών. με έμφαση στην ανάπτυξη θεμάτων που αναδεικνύουν την ανεξαρτησία της γνώμη; και το ήθος των δικαστικών λειτουργών. Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιούνται αλλαγές στον τρόπο επιλογής των δικαστών που παρακολουθούν τα προγράμματα επιμόρφωση ; διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας.

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο, που αφορά το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό. επιχειρείται η ισόρροπη επιλογή των διδασκόντων από το δικαστικό σώμα, τους καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τους δικηγόρου; και άλλους επιστήμονα; εγνωσμένου κύρους ώστε η εκπαίδευση που προσφέρεται να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα. Καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων και καθιερώνονται κυρώσεις για την περίπτωση που κάποιος διδάσκων δεν είναι συνεπής στα καθήκοντά του.

Άρθρο 8

  1. Από το άρθρο 9 παρ. 2 εδάφιο τελευταίο του νόμου 3689/2008 διαγράφεται ο όρος «γραπτές».
  2. Στο τέλος της περίπτωσης (ββ) του εδαφίου (α) της παρ. 1 του άρθρου 10 του νόμου 3689/2008 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: «Για τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου ηλικίας που  προβλέπεται πιο πάνω δεν υπολογίζεται ο χρόνος εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων.

19 lουλίου 2010, 17:28  Παναγιώτης Δέγλερης

  1. Θεωρώ εξαιρετικά δυσχερή την όποια τροποποίηση του σχετικού Νόμου, χωρίς να έχει προηγηθεί ειδική μέτρηση, αξιολόγηση και ανάλυση του profile τόσο της Σχολής όσο και του μέσου/ης αποφοίτου της Σχολής αυτής.
  2. Θεωρώ εξαιρετικά επείγουσα την τροποποίηση του προτεινόμενου άρθρου 8, καθώς και του άρθρου 9 του Ν. 3689/2008 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις και προτείνω την προϋπόθεση της προηγούμενης 8ετούς ή 10ετούς τουλάχιστον επαγγελματικής προϋπηρεσίας ως Δικηγόρου και όχι την ελάχιστη των 2 ετών, που ουδόλως πραγματοποιείται (συνήθης πρακτική το «φροντιστήριο» για τη Σχολή Δικαστών).
  3. Ουδόλως θα βελτιωθεί το φρόνημα των νέων Δικαστών με κάποια πρόσθετα σεμινάρια και διαλέξεις.
  4. Αντί αυτών προτείνω ολοκληρωμένο πρόγραμμα «δια βίου μάθησης», εισαγωγή με στοιχειώδεις εμπειρίες ζωής και εναλλασσόμενη πρακτική εκπαίδευση στη διάρκεια της φοίτησης.

Δείτε το κείμενο σε μορφή PDF