ΑΝΑΦΟΡΑ

  1. Του Παναγιώτη Εμμ. Δέγλερη Δικηγόρου Πειραιά και Συμβούλου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, κατοίκου Πειραιά, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 25.
  2. Του Δημητρίου Πολλάλη Δικηγόρου Πειραιά και ταμία του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, κατοίκου Πειραιά, οδός Κολοκοτρώνη 108.

 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ.

Α1.Από την συγκρότηση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι και σήμερα έχουμε ήδη πολλές φορές αναφερθεί στο θέμα της μη τήρησης πρακτικών, τα οποία στη συνέχεια δεν διανέμονται στους συμβούλους, προκειμένου να έχουμε όλοι μία πλήρη και σαφή εικόνα, αλλά και ενιαία καταγραφή των θεμάτων και αποφάσεων που έχουν ληφθεί, μαζί με τις θέσεις και τα ονόματα των μειοψηφησάντων συμβούλων, με τον πλήρη και γόνιμο διάλογο που αναπτύχθηκε, καθώς και τις όποιες αντίθετες απόψεις ή προτάσεις κατατέθηκαν.

Α2.Ενδεικτικά και μόνο καταγράφουμε τα εξής:

α.Το θέμα της «παροχής άδειας για κατάθεση 2 συμβούλων σε ποινική διαδικασία, για υπόθεση που είχαν χειριστεί ως μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Συλλόγου, «θέμα» το οποίο εμφανίστηκε να εισάγεται ξανά και ξανά και παρά την πρώτη αρχική τοποθέτηση του πρώτου εδώ υπογράφοντα (Γραπτή αναφορά 1456/13.5.2008).Το θέμα αυτό ήρθε σαν θέμα Η.Δ. αρκετές φορές με αντίθετες ή διαφορετικές κάθε φορά εισηγήσεις.

β.Το θέμα «Καρανίσα» όπου εμφανίστηκε το πρωτοφανές να «εισάγεται» για «λήψη απόφασης» θέμα για το οποίο είχε ήδη ληφθεί απόφαση, σε προηγούμενη συνεδρίαση.
γ.Θέματα προσωπικού ή και μετακίνησης υπαλλήλων για τα οποία δεν έχουμε, όπως και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι, τη δυνατότητα να γνωρίζουμε τι τελικά ψηφίστηκε και να ελέγξουμε αν εφαρμόζεται ή όχι η ληφθείσα απόφαση.
κ.ά.

Α3.έρα δε από το ουσιαστικό δημοκρατικό δικαίωμα να γνωρίζουμε τι έχουμε συζητήσει και τι τελικά αποφασίστηκε και να μπορούμε να ανατρέχουμε ανά πάσα στιγμή σε αυτά, φρονούμε ότι η μη τήρηση των πρακτικών, που ρητά προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, αποτελεί και άμεση και ευθεία παραβίαση της νομιμότητας.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Β1.Πράγματι για την τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων και για το ελάχιστο περιεχόμενό τους προβλέπει ρητά το άρθρο 236 του Κώδικα Δικηγόρων, το οποίο, επί λέξει, αναφέρει:
«Περί των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται εν βιβλίω περιληπτικά πρακτικά θεωρούμενα, εγκρινόμενα και υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως, εν οις καταχωρίζονται κυρίως αι αποφάσεις ή και αι συζητήσεις και επί αιτήσει μέλους τίνος, αι μειοψηφούσαι γνώμαι και αι προτάσεις αυτού εν περιλήψει».

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Β2.Εξάλλου ο Δικηγορικός Σύλλογος ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (άρθρο 194 Δικηγορικού Κώδικα) υπόκειται και στην εφαρμογή του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999).

Ειδικότερα επειδή τα Δ.Σ. των Δικηγορικών Συλλόγων αποτελούν συλλογικά όργανα αποφασιστικής αρμοδιότητας και ιδιαίτερης ευθύνης, καθώς ασκούν έργα διοίκησης - στα νομικά αυτά πρόσωπα δημοσίου δικαίου -  ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας προσδίδει στις πράξεις τους τη δέουσα βαρύτητα, προκειμένου να υπάρχει αποδοτικότερη λειτουργία των ίδιων των ν.π.δ.δ., προς χάρη των οποίων αυτά λειτουργούν (Σ.τ.Ε. 1851/2003).

Έτσι το άρθρο 15 (παρ. 4-8) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 - όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ορίζει τα εξής:

«4. Για τις συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν.
5. Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν, σε περίπτωση δε φανερής ψηφοφορίας και τα ονόματα τούτων.
6. Αν πρόκειται για συνεδρίαση οργάνου προς διατύπωση απλής γνώμης, στο οικείο πρακτικό καταχωρίζονται υποχρεωτικώς όλες οι επί μέρους γνώμες που διατυπώθηκαν και τέθηκαν σε ψηφοφορία.
7. Το πρακτικό συντάσσεται από το γραμματέα και επικυρώνεται από τον πρόεδρο.
8. Η υπογραφή του προέδρου ή του αναπληρωτή του αρκεί για τη νόμιμη υπόσταση κάθε πράξης του συλλογικού οργάνου».

Β3.Η σχέση μεταξύ του άρθρου 236 Κώδικα Δικηγόρων και άρθρου 15 παρ. 4 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας είναι σχέση ειδικού προς γενικό, αλλά και προγενέστερου προς μεταγενέστερο (βλ. μεταβατική διάταξη άρθρου 33 παρ. 1 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, σύμφωνα με την οποία, από την έναρξη ισχύος του Κ.Δ.Δ. καταργείται κάθε γενική διάταξη, η οποία αναφέρεται σε θέμα ρυθμιζόμενο από αυτόν), με αποτέλεσμα να ισχύει κατ’ αρχήν το 236 Κώδικα Δικηγόρων και όπου δεν προβλέπει κάτι ρητά ή ειδικά, να υπερισχύει το άρθρο 15 παρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Γ.Από όλα τα πιο πάνω συνάγεται ότι:

  1. Οι πράξεις του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου, ως συλλογικού οργάνου Ν.Π.Δ.Δ. διέπονται από την ουσιαστική υποχρέωση τήρησης της αρχής της νομιμότητας.
  2. Για να θεμελιωθεί η νομιμότητα της απόφασης του οργάνου πρέπει να τηρούνται πρακτικά, τα οποία να έχουν το αναγκαίο, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, περιεχόμενο.
  3. Μέσα από την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου αποτυπώνεται όλος ο σχετικός διάλογος, αλλά προκύπτει και κρίνεται η αιτιολόγηση και των όποιων αποφάσεων ελήφθησαν.

Επειδή φρονούμε ότι είναι θέμα δημοκρατικής και ουσιαστικής νομιμότητας η τήρηση πρακτικών και η άμεση διανομή τους και πρέπει να έχουμε όλοι οι Σύμβουλοι - ανά πάσα στιγμή - στη διάθεσή μας πλήρη γνώση των αποφάσεων μας.

Επειδή η ύπαρξη ενός κασετοφώνου με την παρατηρούμενη μη διανομή και των όποιων κειμένων έχουν απομαγνητοφωνηθεί (αν υπάρχουν τέτοια, γιατί δεν έχει διανεμηθεί ούτε μία σελίδα πρακτικών) δεν καλύπτει την παραπάνω υποχρεωτική διαδικασία.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Σας καλούμε κύριε Πρόεδρε όπως αναθεωρήσετε άμεσα την μη νόμιμη και απαράδεκτα συνεχιζόμενη πρακτική

Και Ζητάμε

  1. Την άμεση εισαγωγή της αναφοράς μας αυτής προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και
  2. Την λήψη απόφασης για την τήρηση πρακτικών, σύμφωνα με όσα ρητά ορίζονται στις κείμενες διατάξεις.

Δείτε το κείμενο σε μορφή PDF